0

میزان تخم مرغ در رسپی با فیلم متفاوته. بفرمایید نصفه تخم مرغ صحیح است یا یک عدد کامل؟

سوال پرسیده شده