0

سلام لادن جون ماندگاری این شیرینی با گاناش توی یخچال چند روزه؟

لادن خرمی سوال پاسخ داده شده 1399/12/05