0

استاد من چهاربار شیرینی را تست کردم با کره های مختلف ولی متاسفانه باز پهن میشوند ؟؟مقدار آرد را بیشتر کنیم؟؟؟

سوال پرسیده شده