0

سلام شیرینی سابله بادام من با اینکه یک ساعت‌تو‌یخچال استراحت کرده بود و فر هم ۱۰ دقیقه گرم‌شده‌بود، خیلی زود تو فر وا رفت و شکلش رو از دست داد. میشه علتش رو بگین 🌸

سوال پرسیده شده