0

استاد مقدار آرد را بیشتر کنم ،تا پهن نشود یا مدت زمان استراحت در یخچال از یک ساعت بیشتر بشه؟؟؟چون سوراخ داخل سابله را خوب میزنم

سوال پرسیده شده