0

سلام لادن جون ،خمیر یکمقدار چسبناک بود ،طبیعی هست؟؟داخل فر پهن شد با اینکه حسابی گود کرده بودم ،میشه بگید به اندازه چقدر باید قطرش باشد

سوال پرسیده شده