0

لادن جون امکان داره در مورد روغن یه توضیحی بفرمایید من سر این موضوع خیلی مشکل درام‌
میتونم از ترکیب روغن و‌کره برای موندگاری بیشتر اشتفاده کنم تو‌کلیهه شیرینی ها و‌اگر‌بله چه میزان از هر کدومو‌ترکیب‌کنم؟

لادن خرمی سوال پاسخ داده شده 1399/12/05