0

در مواد اولیه تافی، وانیل نوشته نشده اما حین آموزش فرمودید وانیل هم داره اما حین پخت تافی ، وانیل نریختید. وانیل داره یا نداره؟ اگه داره به چه میزان و کی اضافه میشه؟

مریم پورخاوری سوال پرسیده شده 2021/04/06